Gebiedsagenda Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies. In Regio Zwolle werken we samen om de regionale uitdagingen aan te pakken. Dit doen we in een netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. We bouwen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Hierdoor groeit de regio op een duurzame manier zodat het in 2030 de vierde economische topregio van Nederland is.

De samenwerking binnen Regio Zwolle groeide op een natuurlijke manier. Gemeenten herkennen de uitdagingen en problemen die hen samen bezighouden. Dit heeft geleid tot een krachtenbundeling om deze uitdagingen met elkaar aan te pakken. In de Regio Zwolle werken een regiegroep en 5 thematafels aan de volgende opgaven: economie, human capital, bereikbaarheid, leefomgeving en energie. De 5 Gelderse gemeenten binnen de Regio Zwolle -Heerde, Hattem, Oldebroek, Elburg en Nunspeet - trekken samen met de provincie en het waterschap Vallei en Veluwe op onder de naam ‘Kop van de Veluwe’ om samen een bijdrage te leveren aan de regio.

De volgende Gelderse ambities zijn in deze gebiedsagenda vertegenwoordigd

Gezamenlijke ambities

4e economische topregio van Nederland

Een investeringsprogramma om de brede welvaart in Regio Zwolle te versterken. Dat is de Regio Deal Regio Zwolle. Met de Regio Deal investeren Rijk en regio bijna € 90 miljoen in 18 projecten. Hiermee versterken we de regio als sociale, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Zodat we in 2030 de vierde economische topregio van Nederland zijn.

Dit willen we met elkaar bereiken

In de periode van 2020-2023 werken we in de Regio Deal aan onze doelen aan de hand van 4 actielijnen:

1. Economie versterken door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het mkb

Versterking van de concurrentiepositie van het mkb door ondernemers te leren werken met vernieuwde verdienmodellen en productie- en logistieke processen, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

2. Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt

Balans brengen in de arbeidsmarkt door mensen werkzekerheid en ontwikkelingskansen te bieden. En door de talenten van iedereen te benutten door gericht te investeren in vaardigheden van (potentieel) werkenden.

3. Evenwichtige groei van stad en platteland

Meervoudige gebiedsontwikkeling realiseren, de regio evenwichtig doorontwikkelen (met balans tussen stad en ommeland) en natuurgebieden laten bloeien in een stedelijk landschap met voldoende duurzame mobiliteitsoplossingen.

4. Aan de slag met klimaatoplossingen

Realiseren van een voorbeeld delta voor geheel Nederland, waar het gaat om water in relatie tot de veranderingen van het klimaat en toename van weersextremen.

Mijlpalen tot nu toe

Een belangrijke mijlpaal voor de regio is de aanwijzing tot NOVI-gebied. De NOVI staat voor de Nationale omgevingsvisie en is een programma vanuit de rijksoverheid om te komen tot een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Gebiedsgerichte samenwerking staat hierin voorop.

De NOVI kent vier Prioriteiten:

  1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
  2. Duurzaam economisch groeipotentieel
  3. Sterke en gezonde steden en regio’s
  4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Regio Zwolle is gekozen tot uitwerkgebied voor prioriteit nr. 1 Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie in relatie tot verstedelijking. Regio Zwolle wil hierin het voorbeeld worden voor een klimaatbestendige delta ook wel ‘Delta van de toekomst’ genoemd.

“Het is duidelijk dat de gemeenten in de kop van de Veluwe gericht zijn op Zwolle. Bijvoorbeeld als het gaat om werkgelegenheid en onderwijs. Wij vinden dat een ooit ontstane provinciegrens geen belemmering mag vormen voor samenwerking. Wij zetten het belang van inwoners en bedrijven en de opgaven en ambities van gemeenten die daaruit voortvloeien centraal. Dat is namelijk één van de belangrijkste principes van de provincie Gelderland.”

Jan Markink, gedeputeerde provincie Gelderland

Inspirerend voorbeeld

Wonen op een erf

Een van de mogelijkheden die we in de Kop van de Veluwe bekijken, is wonen op boerenerven. Ook in ons gebied komen veel agrarische gebouwen leeg te staan. We vinden het belangrijk te onderzoeken of ze kunnen zorgen voor meer woonruimte, want daar is ook in onze regio veel behoefte aan. De erven zijn beeldbepalend voor het buitengebied. Bewoners (de boeren) hebben het buitengebied ingericht en onderhouden. Nieuwe bewoners kunnen deze taak overnemen en bijdragen aan nieuwe kwaliteiten van het gebied. We beseffen dat hiervoor het beleid moet veranderen. We hebben lang vastgehouden aan het idee dat minder bebouwing automatisch leidt tot een hogere kwaliteit van het buitengebied. Daar komen we van terug. We zien kansen om met deze erven, die er vaak al lang zijn, de kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren.

Jacob Spronk, adviseur Ruimte, Ondernemen en Wonen, specialist Strategie, gemeente Heerde

Rol van de provincie

We helpen de samenwerking in de Regio Zwolle en in de Kop van de Veluwe met mensen en geld. Met zowel onze eigen medewerkers als ingehuurde specialisten, helpen we om meer kennis te krijgen, om zo plannen te vormen voor alle grote ontwikkelingen die in dit gebied gevolgen gaan hebben: de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en de klimaatopgaven vanuit de NOVI. Ook gaven we subsidie voor de inhuur van een programmaregisseur voor de Kop van de Veluwe.