Gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen

Om de potentie van de regio Arnhem-Nijmegen ten volle te benutten, bundelen de 18 gemeenten van de Groene Metropoolregio, The Economic Board en provincie Gelderland hun krachten. Samen hebben wij de overtuiging dat wij resultaten met toegevoegde waarde voor deze regio kunnen boeken door een integrale aanpak en in een triple helix-samenwerking met overheid, bedrijfsleven, onderwijs & onderzoek.

De samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen tussen de gemeenten, The Economic Board en provincie Gelderland bestaat al jaren. Met de start van de Groene Metropoolregio in 2021, hebben de 18 gemeenten in de regio hun samenwerking versterkt. Ze vinden elkaar in de uitdaging hoe om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, in balans met levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit. Om deze samenwerking te verankeren en concreet vorm te geven, is er een Bestuursakkoord met Investeringsagenda opgesteld met het doel de regio te laten doorgroeien tot een groene metropoolregio van internationale betekenis.

De volgende Gelderse ambities zijn in deze gebiedsagenda vertegenwoordigd

Gezamenlijke ambities

Topregio in health, high tech en energy

We groeien door naar een groene metropoolregio van internationale betekenis die economisch tot de best presterende regio’s van Nederland behoort en zichtbaar en herkenbaar is als topregio in health, high tech en energy.

Dé circulaire topregio

We groeien uit tot dé circulaire topregio in Nederland en van Europa, in alle facetten van de leefomgeving en vervullen een internationale voorbeeldfunctie op het gebied van circulariteit, samenleving, energie, voedselproductie, gezondheid en technologie.

Ontspannen groeiregio

We zijn hét voorbeeld voor een kwalitatieve groei met een goede balans tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: een ontspannen groeiregio in balans.

Dit realiseren we door te werken aan 5 opgaves: verbonden regio, ontspannen regio, productieve regio, groene groei regio en circulaire regio.

Dit willen we met elkaar bereiken

1. Verbonden regio We kunnen snel, comfortabel, schoon en betrouwbaar reizen.

We bieden duurzame oplossingen voor een robuust en veilig wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk.

2. Productieve regio Het MKB is de crisis te boven

Het innovatief vermogen en de positie van bedrijven is versterkt, de productiviteit van bedrijven toegenomen. Werkgelegenheid is gestegen. We gaan voor het beter op elkaar afgestemd krijgen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zodat we nu en naar de toekomst beschikken over het juiste gekwalificeerde personeel.

3. Circulaire regio We ontwikkelen slagkracht om zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen en producten.

Daarmee maken we onze regio toekomstbestendig en versterken we onze positie als circulaire topregio met internationale zichtbaarheid.

4. Ontspannen regio We zorgen voor een goede balans tussen groei en leefkwaliteit.

We zetten in op duurzaam toerisme en recreatie, complete en diverse voorzieningen in centra, een sterke culturele infrastructuur en versterking van natuur, landschap en cultureel erfgoed.

5. Groene groei regio We regisseren samen de groei in de regio.

Zo behouden we de balans tussen stedelijke ontwikkeling, het natuurlijke landschap en de ontspannen leefkwaliteit. Daarnaast werken we, om onze ambities te realiseren, samen aan het versterken van de agglomeratiekracht van de regio, profilering en lobby.

Mijlpalen tot nu toe

Een belangrijke mijlpaal is de ondertekening van het Bestuursakkoord en de Investeringsagenda in januari 2022.

“Alle innovaties die er zijn op het gebied van Health, High tech en energietransitie willen we met elkaar in contact brengen, versterken en ervoor zorgen dat het ten goede komt van alle mensen en bedrijven die in deze regio en breder in de provincie wonen en werken.”

Peter Kerris, gedeputeerde provincie Gelderland

Human Capital Agenda

Een andere mijlpaal is de Human Capital Agenda. Hierin zetten we een koers uit die ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden moet helpen bij het arbeidsmarkvraagstuk. In de regio Arnhem-Nijmegen is er in verschillende sectoren krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan de juiste kennis en vaardigheden voor de banen van nu en in de toekomst. Met de Human Capital Agenda willen we samen werken aan een arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Zo benutten we de economische potentie in de regio en kunnen we samen onze ambities op Energy, Health en HighTech waarmaken.

Inspirerend voorbeeld

Connectr energy innovation

Hoewel de huidige samenwerking tussen Economic Board, Groene Metropoolregio en provincie pas net van start is gegaan, zijn er de afgelopen jaren al veel ontwikkelingen in gang gezet die hun plek hebben gekregen in de Investeringsagenda. Een voorbeeld hiervan is Connectr. De regio Arnhem-Nijmegen kent van oudsher een sterk geconcentreerd energy cluster. Om de broodnodige innovatie te concentreren, verbinden en versnellen is daarom in triple helix-verband het initiatief Connectr energy innovation gestart. Bij het aangaan van de (maatschappelijke) uitdagingen rondom de energietransitie biedt dit cluster de kans om een koploperspositie in Nederland en Europa in te nemen. Connectr zal zich ontwikkelen als de Europese hotspot voor oplossingen in de energietransitie.

Rol van de provincie

Provincie Gelderland is mede-initiatiefnemer van het proces om te komen tot een bestuursakkoord met investeringsagenda. We werken actief samen met partners om de ambities in deze agenda te realiseren. Dit doen we met onze kennis en kunde en daarnaast ondersteunen we verschillende projecten financieel.