Gebiedsagenda Foodvalley

In de Gebiedsagenda Foodvalley werken we met onze partners aan de versterking van Foodvalley: hét kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland.

Dit doen we via 2 sporen:

  1. De transitie van het landelijk gebied (gericht op onder andere stikstof, bodem, water, landbouw, natuur, klimaat), in afstemming met de verstedelijkingsstrategie en de Regionale Energie Strategie. Overheden, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties uit deze 8 gemeenten werken hierin met elkaar samen: Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen uit de provincie Gelderland en Renswoude, Rhenen en Veenendaal uit de provincie Utrecht.
  2. Het versterken van het internationale kennis- en innovatiecluster Agrifood.

Dit e-magazine beperkt zich op dit moment tot spoor 2. Spoor 1 is in ontwikkeling en voegen we later toe. Met het programma Foodvalley 2030 willen we de wereldwijde concurrentiepositie van Foodvalley als agrifood innovatiecluster versterken. Ook zorgen we dat er sneller baanbrekende innovaties worden ontwikkeld op de terreinen van kringlooplandbouw, eiwittransitie, gezonde voeding en ondersteunende technologie; thema’s die ook voor de Gelderse Omgevingsvisie belangrijk zijn. Hiervoor is een goed vestigingsklimaat nodig dat talent en bedrijven aan de regio bindt. De bouw van het World Food Experience in Ede versterkt zowel de concurrentiepositie als het vestigingsklimaat.

De volgende Gelderse ambities zijn in deze gebiedsagenda vertegenwoordigd

Gezamenlijke ambities

Regio Foodvalley kan een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame voedselvoorziening van de wereld door zich verder te ontwikkelen tot wereldwijd leidend kennis- en innovatie-ecosysteem. De investeringen in het vestigingsklimaat richten zich vanuit de missie voor gezond en duurzaam op 3 centrale thema’s:

  1. ruimte voor ondernemen;
  2. slimme mobiliteit;
  3. en de kwaliteit van de leefomgeving.

Dit willen we met elkaar bereiken

Impact op voedseltransitie

We willen dat maatschappelijk relevante innovaties sneller worden gebruikt voor de verandering van het voedselsysteem. Vooral op het gebied van eiwittransitie, gezonde voeding en een circulaire voedselvoorziening. Daarmee dragen we bij aan de grote wereldwijde uitdagingen van deze tijd, en aan de doelen uit de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord.

Versterken innovatiekracht

We versterken de innovatiekracht van de Gelderse economie door Gelderland op het punt van kennis en innovatie voor een gezonde en duurzame voedselvoorziening voorop te laten lopen en door Gelderland aantrekkelijker te maken voor de vestiging van innovatieve bedrijven.

Versterken fysieke vestigingsklimaat

We versterken het fysieke vestigingsklimaat, zodat bedrijven en instituten hier blijven en naartoe komen. Dat doen we door te werken aan goede werklocaties, goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Mijlpalen tot nu toe

Wij zijn trots op deze mijlpalen:

Inspirerend voorbeeld

Project EGGcited

In het project EGGcited ontwikkelen NIZO, FUMI Ingredients en Ruitenberg Ingredients een innovatieve en schaalbare technologie voor de extractie van functionele eiwitten en eiwit-vezelcomplexen uit gebruikte gist van bierbrouwerijen. Dit is ter vervanging van ei-eiwit, melkeiwit en andere dierlijke eiwitten in de voedingsmiddelenindustrie. Het biedt niet alleen een plantaardig alternatief voor dierlijke eiwitten, maar verlaagt ook de CO2-voetafdruk van voedingsmiddelen en vergroot de circulariteit van de voedselproductie. In dit project werken drie MKB-ondernemingen uit Gelderland samen om een versnelling te realiseren in de eiwittransitie en circulariteit. NIZO, een privaat onderzoeksinstituut en contractresearch organisatie met kennis en faciliteiten voor de ontwikkelingen en opschaling van nieuwe voedingsmiddelen en ingrediënten, is projectleider. NIZO werkt in dit project samen met start-up FUMI Ingredients, een spin-off van Wageningen Universiteit en de bedenker van de technologie voor het winnen van functionele eiwitten uit biergist en met Ruitenberg Ingredients, een bedrijf dat nieuwe ingrediënten verwerkt tot functionele toepassingen in consumentenproducten en als ‘launching customer’ een versnelling kan bewerkstelligen. De drie ondernemingen werken samen met bierbrouwer AB InBev, die de grondstoffen levert. Ook na het project zullen de genoemde partijen blijven samenwerken aan innovatie, nieuwe businessmodellen, andere micro-organismen en productie. Hierdoor wordt een permanent ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen gecreëerd op het gebied van alternatieve eiwitten in Gelderland.

Rol van de provincie

Provincie Gelderland is een van de initiatiefnemers van de gebiedsagenda Foodvalley en betaalt mee aan programma Foodvalley 2030 en het World Food Experience, dat in 2023 haar deuren opent. Daarnaast is de provincie stakeholder bij diverse programmalijnen van Foodvalley 2030 en zit de provincie in het bestuur van de Stichting Foodvalley NL.

Meer weten?

Portefeuillehouder

Gedeputeerde Peter Drenth

Contactgegevens gebiedsmanager

Jan Fokke Heida (spoor 1)

j.heida@gelderland.nl

026 359 90 38

Nico van Doorn (spoor 2)

n.van.doorn@gelderland.nl

026 359 98 21

Onze andere gebiedsagenda’s

Gebiedsagenda Achterhoek Gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen Gebiedsagenda Cleantech Regio Gebiedsagenda Ermelo, Harderwijk en Zeewolde Gebiedsagenda FruitDelta Gebiedsagenda Gelderse Corridor Gebiedsagenda Veluwe Gebiedsagenda Zwolle