Kracht van de regio

Gelderland is de grootste provincie van Nederland. Een provincie met gebieden met elk een eigen dynamiek. We kijken per gebied wat we willen bereiken, welke partners we daarbij nodig hebben en hoe we dat willen doen. Gebiedsagenda’s zijn hiervoor een belangrijk instrument en kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van onze doelen in de gebieden. Via de Gebiedsagenda’s werken we samen met andere partijen om de kracht van de regio afzonderlijk - en daarmee ook de provincie als geheel - te versterken.

De 9 Gebiedsagenda’s zijn: Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Cleantech Regio, Ermelo-Harderwijk-Zeewolde, Foodvalley, FruitDelta, Gelderse Corridor, Regio Zwolle en de Veluwe.

“Wij willen Gelderland mooier en sterker maken. Daarbij gaan we uit van de kracht en mogelijkheden van de Gelderse regio’s en de partners die er werken. Wij verbinden partijen waardoor het resultaat méér is dan de som der delen.”

Jan Markink, gedeputeerde provincie Gelderland

In de Gelderse Gebiedsagenda’s pakken we complexe opgaven in samenhang aan. We nemen het eigenaarschap van opgaven niet over. Wij stimuleren en faciliteren de vorming van coalities waarin organisaties vanuit gezamenlijk belang werken aan specifieke vraagstukken. Onze ambities uit ‘Gaaf Gelderland‘en het coalitieakkoord zijn in de Gebiedsagenda’s de leidraad voor onze inbreng en inzet. We werken onder andere samen met het Rijk, gemeenten, waterschappen, andere overheden, bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, inwoners, ondernemers, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Vanwege de samenhang van de fysieke opgaven en de complexiteit daarvan willen we als provincie de komende tijd nog meer gebiedsgericht gaan werken. We leggen daarbij de focus op onze rol in het ruimtelijk-fysieke domein, met oog voor brede welvaart. Hoe dit per gebied vorm gaat krijgen en wat dat betekent voor onze inzet in de gebiedsagenda’s gaan we de komende periode verkennen. De gebiedsuitwerkingen/plannen van de verstedelijkingsstrategie, het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het ruimtelijk perspectief van Gelderland spelen hierbij een belangrijke rol.

In dit e-magazine nemen we u mee in de ambities, doelen, mijlpalen en inspirerende voorbeelden van de 9 Gelderse Gebiedsagenda’s:

Gebiedsagenda Achterhoek

Gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen

Gebiedsagenda Cleantech Regio

Gebiedsagenda Ermelo, Harderwijk en Zeewolde Gebiedsagenda Foodvalley Gebiedsagenda FruitDelta Gebiedsagenda Gelderse Corridor Gebiedsagenda Veluwe Gebiedsagenda Zwolle