Gebiedsagenda Ermelo Harderwijk en Zeewolde

In 2020 namen gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde het initiatief om bestuurlijk de krachten te bundelen rond een aantal belangrijke thema’s. Ze vroegen provincies Gelderland en Flevoland om vanaf het begin mee te doen. De 5 overheden willen samen met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties de krachten bundelen rond de thema’s die voor deze regio belangrijk zijn: ruimte, wonen en werklocaties. Ook willen ze lobbyen voor wonen, bereikbaarheid en recreatie en toerisme.

De volgende Gelderse ambities zijn in deze gebiedsagenda vertegenwoordigd

Gezamenlijke ambities

Het hoofddoel van de gebiedsagenda Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ) is: Wonderschoon Wolderwijd; het perspectief voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Deze gebiedsagenda bestaat uit 4 actielijnen:

1. Ruimte als ordenend thema. Ruimte ordent, stuurt en faciliteert

Het ruimtelijk beeld van het Wolderwijd als ‘central park’ van de regio versterkt de verbinding van de gemeenten. Dit kan helpen bij een ruimtelijk en maatschappelijk perspectief en het op de kaart zetten van de regio. We onderzoeken of een weg tussen Ermelo en Zeewolde nodig en haalbaar is. Met een krachtig beeld over de ruimtelijke inrichting bepalen we beter en sneller waar woningen worden gebouwd, werklocaties en wegen kunnen worden aangelegd en waar de natuur voorrang krijgt.

We willen op basis van de afzonderlijke gemeentelijke omgevingsvisies samen een strategische ruimtelijke visie op hoofdlijnen maken, die geldt vanaf 2024. Hierin maken we afspraken over hoeveelheden, ruimtelijke randvoorwaarden, -keuzes en investeringen. Bij alle keuzes houden we rekening met onze doelen voor duurzaamheid.

2. Wonen

De gemeenten werken (samen met de regionale partners: corporaties, consumenten, marktpartijen en financiers) aan een gezamenlijke visie op wonen. Deze wordt uiterlijk eind 2023 vastgesteld en houdt rekening met de eigen woningbouwopgave en de provinciale woonagenda’s. Op basis van die visie maken we een regionaal woningbouwprogramma voor de periode tot 2035. De gemeenten willen daarnaast de samenwerking versterken rondom de verdeling van woonruimte. Op basis van het woningmarktprogramma bundelen de bij de agenda betrokken partijen de lobby richting Den Haag en strategische regio’s als Metropoolregio Amsterdam en Zwolle op het vlak van woningopgave en verstedelijkingsstrategie.

3. Werklocaties

In de regio werken veel mensen met een mbo-diploma en zijn er veel arbeidsplaatsen die daarom vragen. We willen dit al stevige economisch profiel verder versterken. We werken aan een economisch profiel, zodat we in 2023 geoperationaliseerd economisch beleid kunnen maken. Hierbij is specifieke aandacht voor starterswoningen en MBO én HBO vakopleidingen, werklocaties met aandacht voor beschikbaarheid en groei, kwaliteit van werklocaties, communicatie naar en aantrekken van bedrijven, en een EHZ Ondernemers Loket.

4. Lobby-agenda bereikbaarheid, recreatie en toerisme

Ondersteunend aan deze thema’s lobbyen we samen voor de bereikbaarheid en het belang van recreatie en toerisme voor deze regio. De belangrijkste punten zijn betere ov-verbindingen, aansluitingen over het water, de bereikbaarheid van de Randstad/MRA en Zwolle vanuit de regio en de aansluiting op het intercity-netwerk en de verbinding van Lelystad naar Apeldoorn. Toerisme en recreatie is belangrijk voor de lokale economie, met relatief veel banen in deze sector. Natuur en water mogen nog meer aandacht krijgen in het toeristisch profiel. Ook is het nodig te werken aan een betere kwaliteit en jaarrond toerisme. Daarnaast bouwen we aan een passende organisatie voor de uitvoering van deze gebiedsagenda.

“Het wordt steeds moeilijker om goede werknemers te vinden, dat is een landelijk probleem. Wij denken dat als wij als regio daar in samenwerken en de scholing en huisvesting goed op orde hebben, dat we de mensen ook hier houden.”

Annemieke Zwiers, directeur HAVO B.V.

Dit willen we met elkaar bereiken

 1. Evenwichtige, toekomstgerichte, strategische ruimtelijke visie op het gebied
 2. Ruimtelijk en maatschappelijk perspectief
 3. Een gezamenlijke visie op wonen
 4. Een gezamenlijk woningbouwprogramma
 5. Samenwerken bij verdeling woonruimten
 6. Samen lobbyen richting Den Haag en strategische regio’s
 7. Economisch profiel van de regio
 8. Een Regionaal Programma Werklocaties
 9. Een EHZ Werklocatiepunt
 10. Beschikbaarheid en groei van werklocaties die rekening houdt met de groei
 11. Een kwaliteitsslag voor werklocaties
 12. Vakopleiding als investering in de arbeidsmarkt
 13. Gezamenlijke lobby voor betere bereikbaarheid
 14. Gezamenlijke lobby voor verbinding van recreatie en toerisme

Mijlpalen tot nu toe

Op 22 februari 2022 stelden we de Gebiedsagenda Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voorlopig vast. De partners willen dit jaar benutten om een bijpassend uitvoeringsprogramma te maken.

“De laatste jaren is er ongelooflijk veel gedaan op het water. We hebben in samenwerking met de Stichting Gastvrije meren mooie eilanden en aanlegplaatsen gecreëerd. De recreatie en de watersport is echt voortvarend in deze regio.”

Robin Schalij, voorzitter Dierencentrum de Ark en recreatieondernemer

Rol van de provincie

Provincie Gelderland is een van de initiatiefnemers en werkt actief samen met partners om de gebiedsagenda op te stellen. Wij zijn als provincies gevraagd om vanaf het begin deel te nemen. We zijn uitgedaagd om niet alleen mee te denken, maar vooral om mee te doen. Een uitnodiging die we graag aannamen. Logisch ook. Want ook wij zien dat vraagstukken steeds vaker vragen om regionale oplossingen.