Gebiedsagenda FruitDelta

In de gebiedsagenda FruitDelta beschrijven we met partijen in de regio aan welke uitdagingen we gaan werken en maken we afspraken over hoe we dat zo goed mogelijk doen. Dit vanuit een gezamenlijke visie. Dat doen we integraal, over beleidsvelden en verantwoordelijkheden van individuele partijen heen. Door die manier van werken zorgen we voor perspectief en bereiken we onze doelen beter.

De volgende Gelderse ambities zijn in deze gebiedsagenda vertegenwoordigd

Gezamenlijke ambities

Het hoofddoel van de gebiedsagenda FruitDelta voor 2030 is: Regio FruitDelta Rivierenland versterkt haar brede welvaart met respect voor de ruimtelijke kwaliteit. Vanuit dit doel beschrijven we hoe we daar op regionaal niveau aan kunnen werken.

De gebiedsagenda FruitDelta heeft 4 doelen:

 1. Regio FruitDelta Rivierenland is in 2030 welvarend en heeft een goed werkende arbeidsmarkt voor iedereen.
 2. Regio FruitDelta Rivierenland biedt in 2030 een fijne en gezonde leefomgeving en passende woningen.
 3. Regio FruitDelta Rivierenland draagt in 2030 bij aan een duurzaam Gelderland en is voorbereid op klimaatverandering.
 4. In 2030 kan iedereen in Regio FruitDelta Rivierenland goed en duurzaam reizen.

Dit willen we met elkaar bereiken

 1. Behouden en versterken van innovatievermogen van krachtige regionale sectoren.
 2. Inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt door transitieopgaven, robotisering en automatisering.
 3. Inspelen op de groeiende vraag naar woningen en daarbij rekening houden met de woonwensen van inwoners, ook groepen die extra aandacht verdienen.
 4. Rivierenlanders beschermen tegen toekomstige risico’s als gevolg van klimaatverandering, zoals overstromingsgevaar, hittestress en droogte.
 5. De energietransitie versnellen, met name om de regionale CO2-uitstoot in 2050 met 55% te verminderen.
 6. Het aantal soorten planten en dieren (biodiversiteit) in de regio behouden en verbeteren.
 7. Verbeteren en behouden van benodigde regionale mobiliteit ondanks een relatief lage bevolkingsdichtheid.
 8. De ruimtelijke kwaliteit van de streekidentiteit behouden en versterken ondanks toenemende druk op de ruimte door wonen en transitieopgaven.

Mijlpalen tot nu toe

 • We sloten een Regio Deal met regionale partners en het Rijk om samen 31 projecten te versnellen.
 • Betrokken partners omarmen in het voorjaar van 2022 samen de 1.0-versie van de gebiedsagenda. Deze versie is vooral een open uitnodiging aan mogelijke partners om mee te denken over hoe welke uitdagingen het best aangepakt kunnen worden. Ook is het mogelijk om nieuwe uitdagingen aan te dragen wanneer u denkt dat die belangrijk zijn om onze doelen te bereiken.

Inspirerend voorbeeld

Pilot: Behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij een toenemende druk op de ruimte door onder andere woon- en transitieopgaven.

Hans Beenakker (Voorzitter GR Regio Rivierenland): ‘Onze opgaven worden steeds complexer en kunnen vaak niet enkel sectoraal worden opgepakt. De gebiedsagenda helpt ons om de sectorale opgaven integraal met elkaar te verbinden en samen met onze partners een goede belangenafweging te maken.’

Rol van de provincie

Provincie Gelderland is mede initiatiefnemer en werkt actief samen met partners om de gebiedsagenda op te stellen. Daarnaast ondersteunen we verschillende projecten met advies en subsidies. Deze subsidies komen uit de reguliere beleidsprogramma’s.