Gebiedsagenda Cleantech Regio

Om de uitdagingen in de Cleantech Regio aan te pakken en kansen die de regio krijgt te benutten, hebben de Strategische Board Stedendriehoek, Gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek (8 gemeenten) en provincies Gelderland en Overijssel de samenwerking in deze regio versterkt. We werken samen aan een agenda waarbij we uitdagingen als een geheel aanpakken en er samen met ondernemers, onderwijs en overheid voor zorgen dat de brede welvaart in deze regio blijft en verbetert.

De Cleantech Regio is het gebied tussen de 3 grotere steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen en de 5 kleinere gemeenten Brummen, Lochem, Heerde, Epe en Voorst (ook wel Stedendriehoek genoemd). Hier werken we samen aan de uitdagingen waar we als regio voor staan. Denk hierbij aan woningbouw, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Het zijn vraagstukken die over grenzen van organisaties heen gaan en waarbij belangen botsen. Regionale samenwerking is dus noodzakelijk.

Strategische Agenda en uitvoeringsprogramma

Samen met vele partners (ondernemers, kennisinstellingen, waterschappen en het Rijk) keken we wat er nodig is voor deze regio en waar partners elkaar kunnen versterken. Dit schreven we op in de Strategische Agenda. Samen met alle partners maken we nu afspraken over een concreet uitvoeringsprogramma, zodat er flinke stappen gezet gaan worden op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid.

Gezamenlijke ambities

Een regio in balans. Groene groei in een stedelijke en landschappelijke setting

Wonen

We werken toe naar een gevarieerde, klimaatbestendige en duurzaam gebouwde woningvoorraad in de regio, die past binnen onze ruimtelijke kwaliteiten.

Werken

We versterken de (inclusiviteit op de) arbeidsmarkt, ondersteunen het mkb bij de grote veranderingen die nodig zijn en verduurzamen bedrijventerreinen. Daarnaast verstevigen we kansrijke clusters, ecosystemen en netwerken om de regionale economie innovatiever te maken.

Bereikbaarheid

We werken aan een goede bereikbaarheid en duurzame mobiliteit, ook omdat dat helpt onze doelen voor wonen en werken te behalen. Dat betekent dat we samen aan de slag gaan, de lusten en lasten willen delen, dat we gaan voor verduurzaming en willen zorgen voor meer dan alleen financieel-economische waarde. Naast deze 3 pijlers zijn er ook 3 thema’s die de pijlers verbinden:

 • de hoge ruimtelijke kwaliteit;
 • in alle keuzes duurzaam en;
 • digitaal vooruitstrevend.
“De volgende stap naar een uitvoeringsagenda willen we samen met alle partners in de regio zetten. Met iedere partner in zijn eigen kracht maken we de regio nog sterker.”

Sebastiaan van ’t Erve (voorzitter Strategische Board Cleantech Regio en burgemeester van gemeente Lochem)

Dit willen we met elkaar bereiken

Wonen

 1. Een groter en gevarieerde woningaanbod door verdichting en nieuwbouw in stedelijk gebied
 2. Leefbaarheid in wijken en het hoge voorzieningenniveau in stedelijk gebied versterken
 3. De aanpak van verduurzaming van de bestaande woningen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen, ook in andere gemeenten gebruiken
 4. Passende groei in dynamische kernen
 5. Woningbouw in teken van leefkwaliteit en functioneren kernen
 6. Integrale ruimtelijke gebiedsvisie

Werken

 1. Toekomstbestendige ruimte om te kunnen ondernemen
 2. Een toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt
 3. Groene groei met een sterke focus op mkb
 4. Uitblinken in digitale kennis over digitale veiligheid en de fysieke leefomgeving
 5. Sterke ondernemersgedreven netwerken en ecosystemen voor kansrijke sectoren

Bereikbaarheid

 1. De A1-corridor versterken via weg, spoor en water
 2. Zorgen voor duurzaam alternatief voor knelpunten door middel van fietsverbindingen
 3. Een gevarieerd stelsel van mobiliteitshubs ontwikkelen
 4. Zorgen voor toepassingen van slimme mobiliteit samen met gemeenten en werkgevers
 5. Zorgen voor extra investeren in planvorming met nieuwe mobiliteitsoplossingen

In de volgende fase werken we naar concrete projecten om deze doelen te bereiken. Verwachting is dat dit uitvoeringsprogramma eind 2022 klaar is.

Mijlpalen tot nu toe

Wij zijn trots op deze mijlpalen:

 • Gezamenlijke proces van vele partners in de Cleantech Regio om te komen tot een gezamenlijk beeld over de toekomst (2030), het Regionaal Perspectief 2030
 • In 2020 werd de regionale samenwerking door het Rijk erkend en bekrachtigd met de Regio Deal. De Regio Deal is geen zelfstandig programma, maar een (financieel) middel om de doelen uit de Cleantech Agenda te bereiken. De provincie is partner in de Regio Deal en heeft de deal mede ondertekend.
 • De Strategische Agenda is door de 4 opdrachtgevers vastgesteld en is een opmaat naar het uitvoeringsprogramma.

Inspirerend voorbeeld

Dutch Electric Aviation Centre, het onderzoek- en expertisecentrum voor duurzame luchtvaart op vliegveld Teuge-regio

Met bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken we aan de oplossingen voor de duurzame luchtvaart van morgen. Wij willen hybride en elektrische luchtvaart mogelijk maken, met als belangrijkste doel: schoner, stiller en zuiniger vliegen.

Meer informatie

Lees hier het artikel: E-campus elektrische luchtvaart Teuge krijgt steun in de rug uit Europa

Rol van de provincie

Provincie Gelderland is mede initiatiefnemer en werkt actief samen met partners om de gebiedsagenda op te stellen. Daarnaast ondersteunen we verschillende projecten met advies en subsidies.