Gezamenlijke aanpak

Samen voor Gelderland

Vanzelfsprekend zoeken we de samenwerking op met andere provinciale beleidsvelden. Daarnaast voeren we structureel overleg met onze partners. Dit is passend bij de gemaakte afspraken uit het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ en onze omgevingsvisie. Op regionale schaal werken we vooral samen met de vier Gelderse regio's (Achterhoek, Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen, Rivierenland en Veluwe), gemeenten, de regionale bureaus voor toerisme (RBT's) en Gastvrij Gelderland. Met de Rijksoverheid, andere provincies en het NBTC werken we in een Vrijetijdsnetwerk aan de uitvoering van de landelijke Actieagenda Perspectief 2030. Op landelijk niveau is sinds 2020 recreatie en toerisme als thema toegevoegd aan de agenda van het Interprovinciaal Overleg (IPO).