Aanbod verbeteren

Een goede recreatieve infrastructuur is van belang

Toeristisch en recreatief aanbod verbeteren

Het spoor ‘aanbod verbeteren’ werkt aan twee onderwerpen: ‘recreatieve routenetwerken’ en ‘kwaliteit, innovatie en duurzaamheid’.

Als gevolg van de Covid-19 maatregelen hebben Gelderlanders meer dan ooit gewandeld en gefietst. Dit bevestigt het belang van goede recreatieve infrastructuur. Het verbeteren van de kwaliteit van recreatieve routenetwerken draagt bij aan de leefbaarheid en gezondheid van inwoners van Gelderland. De realisatie van routenetwerken doen we met partners. Dat zijn vooral de vier Gelderse regio’s, de regionale routebureaus, de RBT's en de gemeenten. Voor de landelijke fiets- en wandelroutenetwerken werken we respectievelijk samen met de stichting Landelijk Fietsplatform (LFP) en Stichting Wandelnet, andere provincies en lokale overheden. De provincies in VTN (Vrijetijdsnetwerk)-verband doen onderzoek naar de LF-icoonroutes (fietsroutes). Namens de provincies treden wij op als opdrachtgever van deze onderzoeken. Ambtelijk zijn we gesprekken gestart met de provincie Overijssel om te kijken of we samen kunnen optrekken met Stichting Wandelnet.

Afgelopen jaren hebben we stevige stappen gezet richting het nog meer dekkend maken van het recreatieve routenetwerk in Gelderland. In alle vier de Gelderse regio's hanteren we dezelfde bewegwijzeringssystematiek. We gaan door op de ingezette weg. De regio’s Achterhoek en Rivierenland zijn volop bezig met de uitvoering van hun plannen voor recreatieve routenetwerken 2021-2023. Met de regio Achterhoek hebben we geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de mountainbikeroutenetwerken door ze nog meer dekkend te maken met de omringende omgeving en ook door de kwaliteit te verbeteren. Dit doen we ook om de recreatiedruk op de Veluwe te ontlasten. We maken de uitbreiding van het aantal toeristische opstap/informatiepunten (tops) in de Achterhoek mogelijk. Deze tops worden voorzien van digitale interactieve informatiepanelen met actuele informatie. Met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken we aan een dekkend routenetwerk voor wandelen. Het recreatief fietsroutenetwerk is al redelijk op orde. Wel kijken we of er koppelkansen met het utilitair (woon-werkverkeer) fietsroutenetwerk in het gebied zijn.

We zetten we ons in om de beleving van routenetwerken online en ter plekke te vergroten door verhaallijnen en de rijkdom van een gebied, de cultuur en landschapshistorie nog meer zichtbaar te maken met onderweg voldoende rustpunten. Deze kwaliteitsverbeteringen zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo gaven respondenten van de Nationale Wandelmonitor 2020 aan dat Gelderland de populairste provincie is om te wandelen. Uit Rapport kerncijfers fietsvakanties 2020-2021 van LFP blijkt dat Gelderland veruit het vaakst aangedaan wordt tijdens een fietstrektocht.

In 2021 hebben we een verkenning gedaan naar nieuwe ruiter- en menroutenetwerken die bijdragen aan het ontlasten van de natuur op de Veluwe. Gebaseerd op de bevindingen gaan we met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) de ruiter- en menroutenetwerken nog meer dekkend maken en de zichtbaarheid en beleving ervan verbeteren. Het resultaat van deze inspanningen is drie routenetwerken die zich uitstrekken over diverse Gelderse regio's.

Bij varen beperken we ons tot deelname aan de campagne ‘Varen doe je samen’ over veilig varen en de bewegwijzering van de vaar- en kanoroutes.

In 2022 werken we aan de volgende acties:

2.1.1 Actualisatie uitvoeringsplan recreatieve routenetwerken Achterhoek

2.1.2 Landelijke wandelroutenetwerken

2.1.3 Landelijke fietsroutenetwerken

2.1.4 Onderzoeksopdrachtgever namens VTN

2.1.5 Uitvoeringsprogramma ruiter- en menroutenetwerken in Gelderland 2022-2023

2.1.6 Deelname campagne Varen doe je samen

Stimuleren van de gastvrijheid en het verduurzamen van de toeristische sector

Gelderland is een bestemming die het waard is om duurzaam te ontwikkelen. Voor kwaliteit en duurzaamheid is het delen van kennis en ervaring belangrijk. We werken vanuit de koersnotitie daarom vanuit twee opgaven: het stimuleren van de gastvrijheid en het verduurzamen van de toeristische sector. Dit doen we vooral met een streekgerichte aanpak. De vier toeristische regio’s voeren elk hun eigen regionale vrijetijdsagenda uit. Wij zijn daarbij betrokken. Ondanks dat de regio’s in zowel landschap, identiteit en samenwerking van elkaar verschillen, staan in de agenda’s veel overeenkomstige doelen en acties. In alle regio’s is de uitwerking van de eigen identiteit een belangrijk onderwerp. Hier valt te denken aan de belevingsgebieden van de Veluwe, een werkwijze waar de streekgebonden identiteiten centraal staan. Ook de Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen is met deze werkwijze aan de slag.

Verduurzaming van de toeristische sector wordt in alle regionale agenda’s ook als belangrijk aandachtspunt benoemd. Het project Green Key Veluwe gaan we verbreden naar de andere Gelderse streken en verder kijken we met onze partners hoe we ondernemers nog meer kunnen ondersteunen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Vitaliteit van het verblijfsaanbod is verder een belangrijk onderwerp in de regionale agenda’s. Met als voorbeeld het succesvolle programma Vitale Vakantieparken op de Veluwe zijn ook de andere regio’s gaan werken aan de vitaliteit van het verblijfsaanbod in hun regio. In de Achterhoek is er bijvoorbeeld een onderzoek naar de vitaliteit van het verblijfsaanbod gedaan, en geven zij met vitaliteitscoaches de verblijfsrecreatie een positieve impuls. Het programma Vitale Vakantieparken deelt haar ervaringen en kennis met de regio’s. Wij willen samen met de regio’s verder bezien of en hoe de werkwijze van het programma Vitale Vakantieparken kan worden meegenomen in de regionale agenda’s, wat de afstemmings- en samenwerkingsmogelijkheden zijn en de mogelijkheden voor inzet van instrumenten als het Kwaliteitsteam.

De regionale agenda’s ondersteunen we ook door extra aandacht te hebben voor inclusie, innovatie en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voor inclusie onderzoeken we hoe bestemmingen toegankelijker gemaakt kunnen worden voor bezoekers met een beperking. Innovatie stimuleren we door de voucherregeling voor ondernemers via Oost NL door te laten lopen. Met onze partners, o.a. Gastvrij Gelderland, kijken we hoe we kunnen bijdragen aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Sinds enkele jaren werken wij met andere provincies, het Rijk en NBTC aan ‘Perspectief Bestemming Nederland 2030’. De bijbehorende actieagenda is in 2021 herijkt. Voor deze nieuwe actieagenda zijn we in IPO-verband houder van de acties ‘nationale omgevingsvisie’ en ‘integraler regionaal toeristisch beleid’.

In 2022 werken we aan de volgende acties:

2.2.1 Bijdragen aan de vrijetijdsagenda’s van de regio’s waarbij de provinciale focus ligt op de volgende speerpunten:

  • Bijdragen aan versterkingen van specifieke toeristische kwaliteiten van de regio’s
  • Stimuleren van de verduurzaming van de recreatieve en toeristische sector
  • Stimuleren van innovatie van de recreatieve en toeristische sector
  • Stimuleren dat de faciliteiten in de Gelderse streken passen bij de belangrijkste doelgroepen en toegankelijk zijn voor iedereen (inclusie)
  • Stimuleren van de vitaliteit van het toeristisch (verblijfs)aanbod
  • Bijdragen aan de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in de toeristische sector

2.2.2 Op onderdelen uitvoering geven aan de Herijkte Actieagenda Perspectief 2030