Bekendheid

Kwaliteit, leefbaarheid en spreiding in tijd en ruimte

Uitvoeringsagenda 2022-2023

In 2022-2023 gaan we door met de uitvoering van de ingeslagen koers. We werken verder aan de uitvoering van de drie sporen uit de koersnotitie 'Beleef het in Gelderland'. Deze zijn het toeristisch aanbod in Gelderland beter bekend maken, het toeristisch aanbod verbeteren en - samenwerken aan thematische verhaallijnen.

Toeristisch en recreatief aanbod beter bekend maken

Met partners werken we aan het bekend maken van het toeristisch en recreatief aanbod van Gelderland. De drie RBT’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de campagne Gelderland levert je mooie streken. Aan de basis hiervan ligt de visie & strategie Gelderland/Gelderse Streken 2019-2023 waarin kwaliteit, leefbaarheid en spreiding in tijd en ruimte belangrijke uitgangspunten zijn. Gezien de ontwikkelingen rond Covid-19, de samenhang van recreatie en toerisme met andere opgaven als natuur, maar ook cultuur en erfgoed, wordt deze visie geactualiseerd.

Samenhang recreatie en toerisme met leefomgeving Duurzaam aantrekkelijk blijven voor de juiste bezoeker vraagt om een alerte en vooruitziende blik op de toekomst. Het is daarom van belang de impact van recreatie en toerisme op natuur, cultuur en erfgoed, openbare ruimte en de persoonlijke leefomgeving in beeld te hebben (zie ook websitepagina Waardevol toerisme | Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (rli.nl). Inzicht in druk-en draagkracht van een bestemming wordt bepaald door vele factoren, waaronder de beleving van inwoners in relatie tot recreatie en toerisme.

Inzichten over recreatie en toerisme in Gelderland

Er worden diverse onderzoeken op landelijk, provinciaal en regionaal niveau uitgevoerd die inzichten geven over recreatie en toerisme in Gelderland. Zo kan de economische betekenis van de vrijetijdseconomie zichtbaar worden gemaakt door te kijken naar werkgelegenheid en bestedingen. De werkgelegenheidsuitkomsten en indicatoren voor andere thema’s zijn te vinden in het statistisch zakboek.

De provincie Gelderland is vertegenwoordigd in de programmaraad van de Landelijke Data Alliantie (LDA). Dit is een open netwerk van partijen in Nederland die behoefte hebben aan data en inzichten over toerisme van, naar en in ons land. Zo ontstaan meer data gedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers. Zij hebben Rapport Waardevol Toerisme gepubliceerd.

In 2022 werken we aan de volgende acties:

1.1 Uitvoering van de campagne Gelderland levert je mooie streken met aandacht voor kwaliteit, leefbaarheid en spreiding in tijd en ruimte

1.2 samen met betrokken partners actualisatie van visie & strategie Gelderland/Gelderse Streken

1.3 Deelname in de een van de actielijnen uit Perspectief 2030 - NBTC Diverse onderzoeken zoals: Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT), Onderzoek Inkomend Dag bezoek (OID) en onderzoeken in relatie tot druk-en draagkracht van een regio.

1.4 Voor hun kennis delende en verbindende rol binnen de regio’s op gebied van bestemmingsmanagement, bestemmingsmarketing en bestemmingsontwikkeling stellen we middelen beschikbaar aan de drie RBT’s. Belangrijk uitgangspunt hierbij is regionaal draagvlak voor de plannen.

Kijk hier voor meer feiten en cijfers over toerisme en recreatie in Gelderland.